Beperking van aansprakelijkheid

 

Terms of use and Privacy:

 

1. Gebruiksvoorwaarden website beheerd door de Autoclub Excelsior web.


1.1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Autoclub Excelsior  kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

 

1.2. Intellectuele eigendomsrechten.

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Autoclub Excelsior .
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autoclub Excelsior  verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld niet recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren , alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Als Autoclub Excelsior  u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Autoclub Excelsior  tegen aanspraken van derden.

 

1.3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Autoclub Excelsior .

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Autoclub Excelsior -websites. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Autoclub Excelsior -website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Autoclub Excelsior . U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site waar u een link naar wilt leggen.

 

1.4. Links naar andere websites beheerd door Autoclub Excelsior .

Deze website bevat links naar andere Autoclub Excelsior -websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

 

1.5. Links naar websites beheerd door derden.

Autoclub Excelsior -websites bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Autoclub Excelsior  controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Autoclub Excelsior  en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Autoclub Excelsior  de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

 

1.6. Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen, chat-groepen of babbelkanalen.

Discussiegroepen zijn plaatsen op het internet waar u een bericht of vraag naartoe stuurt en waar iedereen met dezelfde interesse het bericht of de vraag kan lezen en beantwoorden.
Bij chat-groepen of babbelkanalen kunt u inloggen op een server en on line discussiŽren met andere gebruikers.

U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciŽle berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant te zijn voor de betrokken discussiegroep.
Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,... U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u Autoclub Excelsior  tegen alle aanspraken van derden.
De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

Autoclub Excelsior kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussiegroep van zijn websites weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden.
Autoclub Excelsior  kan u ook zonder kennisgeving de toegang tot een chat-groep ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. Hij hoeft zijn weigering niet te motiveren.

Autoclub Excelsior  kan u vragen uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van de discussie- of chatgroep.
Als deelnemer aan een discussiegroep accepteert u dat Autoclub Excelsior  uw naam en e-mailadres vermeldt op de webpagina van de discussiegroep. U mag de vermelde e-mailadressen niet verzamelen en gebruiken voor commerciŽle of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster en stalking).

Autoclub Excelsior  is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken.

Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van de betrokken Autoclub Excelsior -website.

 

1.7. Aansprakelijkheid van Autoclub Excelsior .

De informatie op de Autoclub Excelsior -website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Autoclub Excelsior  streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Autoclub Excelsior  hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiŽle compensatie.

 

2. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U kunt de Autoclub Excelsior -websites vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie, programma's en diensten, .. zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wilt deelnemen aan wedstrijden, bepaalde diensten wilt ontvangen (zoals o.a. deelname aan programma's, inschrijving op nieuwsbrief, specifieke informatie...) of bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken (zoals deelname aan discussie- en chatgroepen), moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Autoclub Excelsior  ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

 

2.1. vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die Autoclub Excelsior  verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Autoclub Excelsior , die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Autoclub Excelsior  geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Autoclub Excelsior  persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

 

2.2. doel van verwerking

Bij wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties:
Autoclub Excelsior  verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Bij registratie om diensten te ontvangen (zoals toegang en deelname aan programma's, nieuwsbrieven, specifieke informatie...)
Autoclub Excelsior  verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van Autoclub Excelsior . Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de betrokken website (zie onderaan deze tekst). In de informatiemails die Autoclub Excelsior  u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.

 

2.3. toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Autoclub Excelsior  uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Autoclub Excelsior  uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal hij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

 

2.4. recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Autoclub Excelsior  over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Autoclub Excelsior verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster van de betrokken website.

 

2.5. gebruik van Cookies

Soms zal Autoclub Excelsior - website gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiŽren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

 

2.6. screen scraping
Het gebruik van software om gegevens te extraheren uit de Autoclub Excelsior  website voor persoonlijk gebruik en of voor weergave op een andere website ('screen scraping') is verboden.

 

2.7. Autoclub Excelsior verstrekt geen enkele waarborg aangaande de veiligheid van de website. Dit geldt ook voor eventuele virussen en computerfraude. De bezoeker dient er zich bewust van te zijn dat aan het gebruik van internetbepaalde risico's verbonden zijn. Autoclub Excelsior levert bijzondere inspanningen om de op deze website gegeven informatie zo veel als mogelijk aan te vullen en up-to-date te houden teneinde u op een zo nauwkeurig mogelijke wijze te informeren. Het is evenwel steeds mogelijk dat bepaalde informatie niet meer met de werkelijkheid overeenstemt. Wij vragen uw begrip hieromtrent. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Autoclub Excelsior kan geenszinsaansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Autoclub Excelsior kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van anderesites waarmee hyperlinks worden gelegd.

 

Juli 2009.

Autoclub Excelsior  - Copyright © 2009 - 2010

Postadres :
Webmaster Autoclub Excelsior
L`Esprit Bleu - Gardenialaan 12/14 -B2950 Kapellen - Belgium

Email :webmaster  : info@website-makers.org

 

 

 

 

 

 

Autoclub Excelsior 2009-2010   - Beperking van aansprakelijkheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hosting & Webdesign

  Website-makers.org 

Autoclub Excelsior.be